Duyurular

Saygıdeğer Üyelerimiz,
Enerji Uzmanları Derneği Tüzüğü’nün (Tüzük) 10 uncu maddesi uyarınca genel kurul toplantısının 23/03/2018 Cuma günü saat 15:00’da EPDK Asma Kat Toplantı Salonunda EK’te yer alan gündem çerçevesinde gerçekleştirileceği, belirtilen tarihte yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde Tüzüğün 11 nci maddesi uyarınca, 30/03/2018 Cuma günü saat 15:00’da EPDK Asma Kat Toplantı Salonunda ikinci genel kurul toplantısının yapılacağı ilan edilmiştir.

23/03/2018 Cuma günü saat 15:00’da gerçekleştirilen birinci toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamamış olup, ikinci toplantının 30/03/2018 Cuma günü saat 15:00’da yapılması gerekmektedir. Ancak, belirtilen tarihte halihazırdaki bazı Yönetim Kurulu Üyelerimizin şehir dışında görevli olmaları sebebiyle toplantı tarihinde değişiklik yapılması elzem olmuştur. Bu çerçevede, Yönetim Kurulu tarafından Tüzüğün 11 nci maddesi uyarınca, 11/04/2018 Çarşamba günü saat 15:00’da EPDK Asma Kat Toplantı Salonunda ikinci genel kurul
toplantısının yapılmasına karar verilmiştir. Tüzüğün 12 nci maddesi uyarınca toplantı yeter sayısı aranmayacaktır ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından da az olamaz. Gündemde Tüzüğün 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının c bendi çerçevesinde enerji sektöründe çalışan kişilerden üye olmaya ilişkin kriterlerin belirlenmesine yönelik taslak çalışmanın değerlendirilmesi de yer almaktadır. Söz konusu taslak çalışma, ekte yer almaktadır. Diğer taraftan, Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’nün 26/04/2017 tarihli yazısında 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 64 üncü maddesine göre üyeliğe kabule yönetim kurulu yetkiliği olduğundan temel hukuk ilkelerinden “yetki paralelliği ilkesi” uyarınca üyelikten çıkarmaya da yönetim kurulu yetkili olması gerektiği ifade edilerek Tüzüğün 19/c maddesinin Tüzükten çıkarılması gerektiği ifade edilmiştir. Gündemde, söz konusu yazıya istinaden tüzük değişikliğine de yer verilmiştir.

Katılımlarınızı bekler, iyi çalışmalar dileriz.

Enerji Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu