Tüzük

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ENERJİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Birinci Bölüm

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin adı

Madde 1- Derneğin adı “Enerji Uzmanları Derneği” dir.

Derneğin merkezi

Madde 2- Derneğin Merkezi Ankara’dadır.

İkinci Bölüm

DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ

Derneğin amacı

Madde 3- Derneğin amacı; üyeleri arasında sosyal ve ekonomik yardımlaşmayı sağlamak, bilimsel araştırmalar yapmak ve yayınlamak, mesleki ve kültürel gelişmeyi artırıcı yönde faaliyette bulunmaktır.

Dernekçe yürütülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri

Madde 4- Dernek aşağıda gösterilen kültürel, bilimsel, mesleki ve sosyal konularla ilgili çalışmalar yapar:

a) Üyelerinin bilgilerini artıracak ve kültürlerini genişletecek toplantılar, konferanslar ve kurslar düzenler,
b) Mesleki konularda her türlü yayımda bulunabilir ve bu yayımlarla ilgili müesseseler kurabilir,
c) Üyelerinin personel düzenini ilgilendiren mevzuatla ilgili araştırmalarda bulunur ve bu hususta onlara gerekli yardımları sağlar,
d) Üyelerinin yararlanması için misafirhane, lokal, kamp ve kreşler tesis edebilir,
e) Üyelerin ve ailelerinin boş zamanlarını en iyi ve faydalı bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olur,
f) Dernek mensuplarının tüketim, kredi ve yapı kooperatifleri ile yardımlaşma sandığı kurmaları ve geliştirmeleri hususunda kendilerine her türlü yardımda bulunur.
g) Dernek, amacı içinde kalan faaliyetlerin bir kısmını gerçekleştirmek üzere vakıf tesis edebilir, ticari işletmeler kurabilir ve kurulmuş olanlara iştirak edebilir.
h) Dernek, ikametgah ile amaç ve faaliyetleri için gerekli taşınmaz mallar edinebilir ve ihtiyacından fazlasını satabilir.

Üçüncü Bölüm

DERNEK KURUCULARI

Dernek kurucuları

Madde 5- Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslek ve sanatları, ikametgahları ve tabiiyetleri aşağıdadır:

Adı ve Soyadı Tabiiyeti Mesleği İkametgah Adresi
Murat H.Erenel T.C. Enerji Uzmanı
Metin Başlı T.C. Enerji Uzmanı
Mustafa Ergi T.C. Enerji Uzmanı
M.Ruhi Özbilgiç T.C. Enerji Uzmanı
Dr.Hüsamettin Yıldırım T.C. Enerji Uzmanı
Mehmet İbiş T.C. Enerji Uzmanı
Dr.Zafer Demircan T.C. Enerji Uzmanı
İsmet Turan T.C. Enerji Uzmanı
Şebnem Tavşanlı T.C. Enerji Uzmanı
Çetin Kayabaş T.C. Enerji Uzmanı

Dördüncü Bölüm

ÜYELİK

Üye olma hakkı

Madde 6- Derneğe, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu?nda Enerji Uzmanı ve yardımcısı unvanına sahip personel ve bu meslekten emekli olanlar ile ayrılanlar üye olabilir.
Dernekler Kanununun 18 inci maddesine göre, Yönetim Kurulunca uygun görülen kimselere fahri üyelik verilebilir.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı ve kurul üyeleri Derneğin fahri üyeleri, ilk Kurul Başkanı ise Derneğin Onursal Başkanıdır.
Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.
Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

Üyelikten çıkma ve çıkarılma

Madde 7- Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz.
Her üye yazılı bildirmek kaydıyla üyelikten çıkma hakkına sahiptir.
Derneğe üye olma hakkını kaybedenlerle, dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer.
Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde üyelik kaydı, dernek yönetim kurulunca silinir.
Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların, genel kurula itiraz hakları vardır.

Üyelerin hakları
Madde 8-
 Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.
Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır.
Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler.
Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

Beşinci Bölüm

DERNEK ORGANLARI

Derneğin organları

Madde 9- Derneğin organları şunlardır:

a) Genel kurul,
b) Yönetim kurulu,
c) Denetleme kurulu.

Dernek genel kurulunun kuruluş şekli ve toplanma zamanı

Madde 10- Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.
Genel kurul iki yılda bir Mart ayında olağan toplantı yapar.
Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı usulü

Madde 11- Genel kurula çağrı, yönetim kurulunun dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerini tespit eden liste üzerinden yapılır. Genel kurula katılacak üyeler en az onbeş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazete ile ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı başka bir sebeple geriye bırakılırsa, bu durum, geri bırakılan sebepleri de belirtmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İşbu ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı yeri ve yeter sayısı

Madde 12- Genel kurul toplantıları dernek merkezi veya yönetim kurulunca karar verilen başka bir yerde yapılır.
Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.
İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Toplantının yapılış usulü ve görüşülecek konular

Madde 13- Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.
Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Altıncı Bölüm

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Genel kurulun görev ve yetkileri

Madde 14- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır:

a) Dernek organlarının seçilmesi,
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,
d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması, kiralanması veya mevcut taşınmaz malların satılması yahut kiraya verilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
f) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,
g) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
h) Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek,
ı) Derneğin feshedilmesi,
i) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri

Madde 15- Oylar, gizli veya açık olarak belirlenir. Geçerli oylar, yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş sandık veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitişinden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada ise genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Oylama sonucunun belirlenmesinde çoğunluk esası uygulanır. Geçerli oyların çoğunluğunu sağlayan aday veya öneri, kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

Yedinci Bölüm

YÖNETİM, DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu

Madde 16- Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Asıl üyelerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim kurulu kendi arasında görev bölümü yapabilir.

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
b) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
c) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Yönetim kurulu ayda en az bir kez dernek ikametgahında, önceden kararlaştıracağı belirli gün ve saatte çağrısız toplanır.
Yönetim kurulu, üye tam sayısının yarısından bir fazla üyesinin hazır bulunması ile toplanır.
Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun yedek üyelerle tamamlanamaması

Madde 17- Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılamaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Denetleme kurulu
Madde 18- Denetleme kurulu, üç asıl ve üç yedek üyeden oluşmak üzere genel kurulca seçilir.
Denetleme kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetleme kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Disiplin kurulu

Madde 19- Disiplin kurulu, genel kurulca gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.
Disiplin kurulu derneğin amaçlarına ve tüzüğüne aykırı hareket edenler hakkında gerekli disiplin kararlarını alır.

Disiplin kararları şunlardır:

a) Uyarma,
b) Kınama,
c) Dernek üyeliğinden çıkarma.

Hakkında disiplin cezası uygulamasına girişilen üyenin savunması alınmadan disiplin kararı verilemez.

Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi

Madde 20- Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile disiplin kuruluna seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğma yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları derneğin merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Sekizinci Bölüm

ŞUBE

Şube

Madde 21- Derneğin şubesi yoktur.

Dokuzuncu Bölüm

YILLIK AİDAT MİKTARI, DEFTER VE KAYITLAR

Yıllık aidat miktarı

Madde 22- Derneğe giriş aidatı yoktur. Dernek üyelerinin ödeyeceği yıllık aidat miktarı 50.000.000.-TL?dır. Bu tutar Genel Kurul tarafından artırılabilir.

Derneğin gelirleri
Madde 23- Derneğin gelir kaynakları:

a) Üye aidatı,
b) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, gezi, eğlence, konser ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
c) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
d) Bağış ve yardımlar,
e) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan,
f) Derneğin ticari işletmelerinden elde edilen gelirlerden, oluşur.

Defter ve kayıtlar

Madde 24- Dernek aşağıdaki yazılı defterleri tutar:

a) Üye kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları bu deftere yazılır.
b) Karar defteri: Yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.
c) Gelen ve giden evrak defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve numaraları ile bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.
d) İşletme hesabı defteri: Gelir ve giderler bu deftere kaydedilir.
e) Envanter defteri: Bütçe, kesin hesap, bilanço ve gelir tablosu bu deftere işlenir.
f) Alındı belgesi kayıt defteri.

Bu defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.

Gelir ve giderlerde usul

Madde 25- Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır. Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri mevzuata uygun biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla bastırılır. Alındı belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak alındı belgelerinin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. Alındı belgesi ciltlerinin koçan kısmı iki suret olarak bastırılabilir. Ancak, koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında, diğerinin ise muhasebe evrakları arasında düzenli olarak saklanması zorunludur.
Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir.
Dernek, amaca yönelik giderlerin karşılanması maksadıyla Genel Kurul?un vereceği yetki çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile borç alabilir.

Onuncu Bölüm

DERNEĞİN İÇDENETİM ŞEKİLLERİ

Derneğin içdenetimi

Madde 26- Derneğin içdenetimi, Dernekler Kanunu ve dernek tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.
Ancak dernek tüzüğünde ?dernek tüzüğüne göre? hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte, yeterli açıklık bulunmayan durumlarda bu eksikliği tamamlamak, üyelerle dernek organları ve görevlilerine tüm dernek faaliyetleriyle işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı ayrı birim metinler hazırlanıp, genel kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarılabilir.

Onbirinci Bölüm

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliği

Madde 27- Olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulmak, yeterli bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirilmek koşulu ile tüzük değiştirilebilir.
Genel kurul, tüzük değişikliği için üyelerin 2/3?ünün katılımıyla toplanır, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin 2/3?ünün oyudur.

Onikinci Bölüm

FESİH HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Fesih ve tasfiye

Madde 28- Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler tüzüğün 11 inci maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.
Fesih kararı ile birlikte, derneğin mal varlığı Enerji Uzmanları ile ilgili bir kurum veya kuruluşa bırakılır.
Tasfiye ve intikal, mahallin en büyük mülki amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır.
Türk Medeni Kanununun uygulanması

Madde 29- Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda Dernekler Kanununun, bu kanunda da hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- Derneğin Yönetim Kurulu; Murat GİDİŞ, İbrahim Halil DERE, Ömer Kağan BİLGE, İbrahim Etem ERTEN ve Nedim KORKUTATA’dan oluşturulmuştur.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.